Artikel 1: Algemeen
1. In deze voorwaarden wordt e-apotheek altijd aangeduid als het EVS.
2. Op het gebruik van het EVS zijn de navolgende leveringsvoorwaarden van toepassing van eFarma BV. Op verzoek zendt eFarma BV u schriftelijk een exemplaar.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door ontvangst van de orderbevestiging van de gebruiker van het EVS via e-mail, internet of anderszins.
2. eFarma BV heeft het recht om (zonder opgave van redenen) op redelijke gronden het gebruik van het EVS niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder bijzondere voorwaarden.

Artikel 3: Gebruik en werking van het EVS
1. Toegestane eindgebruikers.
Uitsluitend de door eFarma toegestane eindgebruikers hebben het recht op gebruik van het EVS. De eindgebruiker dient te voldoen aan alle wettelijke eisen ten aanzien van het voorschrijven van receptgeneesmiddelen zoals omschreven in de Geneesmiddelenwet.

2. Gebruiksrechten.
Alle informatie waar auteursrecht op rust wordt in sublicentie verleend aan de eindgebruiker.

3. Standaard gebruiksrechten.
De gebruiker mag het EVS gebruiken binnen het kader van de Geneesmiddelenwet voor zijn of haar beroepsuitoefening .

4. eFarma BV staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van het EVS. eFarma kan de kwaliteit van het EVS niet garanderen indien:

A: indien de koper de besturingssoftware op haar systeem niet heeft onderhouden, haar systeem verwaarloosd,  of haar systeem gebruikt met de verkeerde accessoires.
B: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, trage of intermitterende internetverbinding, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken, producten of onheilen.
C: indien de gebruiker haar systeem op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
D: indien de gebruiker haar systeem niet volgens de instructies gebruikt.

Artikel 4: Prijzen en aanbiedingen
1. De licentievrije versie van het EVS wordt zonder kosten ter beschikking gesteld aan eindgebruiker.
2. Alle op de website van het EVS vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op de site staan en kunnen om bedrijfstechnische redenen altijd gewijzigd worden door eFarma BV.
3. eFarma BV behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren in de aanbiedingen.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
1. Het eigendom van het EVS blijft te allen tijde voorbehouden aan eFarma BV. Het EVS wordt aan de eindgebruiker geleverd als Software as a Service (SaaS)

Artikel 6: Aansprakelijkheidsbeperking
1. eFarma BV aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan apparatuur van eindgebruiker of van derden welke is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde installatie, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties van het EVS.
2. eFarma BV is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik van andere websites.


Artikel 7: Overmacht
1. Indien eFarma BV door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens eindgebruiker kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
2. Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.
3. In geval van overmacht heeft eindgebruiker geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als het eFarma BV als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
4. eFarma BV zal eindgebruiker zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 8: Ontbinding
1. eFarma BV heeft het recht de overeenkomst per direct te ontbinden. eFarma BV gunt eindgebruiker een redelijke termijn om een alternatief te vinden, behalve wanneer niet voldaan wordt aan de voorwaarden in artikel 3.1 en 3.3.
2
. In geval de eindgebruiker de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst eFarma BV schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen eindgebruiker nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

Artikel 9 : Toepasselijk recht en geschillen
1. Op overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. Bij onoplosbare geschillen tussen eindgebruiker en eFarma BV zal de uitspraak van de Nederlandse rechter bindend zijn.

Indien een van de bovengenoemde bepalingen niet rechtsgeldig is blijven de overige bepalingen van toepassing.